Tin nóng
06.08.2013
BUFFALOES
(1 tháng 10 hàng năm - Annual at 1-10)
          Con - Herd
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL       7.455       9.717       9.963       9.284        9.062
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
 - Nhà nước  - State         -           -           -               -                -  
 - Tập thể, cá thể  - Collective individual       7.455       9.717       9.963 9.284 9.062
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city        44        43        44 42 47
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town      409      598      648      576       681
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District   2.668   3.055      874      891       855
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district      396      432      426      409       437
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district      471      549      526      348       300
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district      469      699      699      613       563
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district   1.351   1.820   1.905   2.006    1.871
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district      761   1.561   1.331   1.248    1.319
9. Huyện An Biên - An Bien  district      163      122      156      218       198
10. Huyện An Minh - An Minh  district          8         -          11          7          -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district      715      428      451      417       255
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district  -          -           -           -            -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district  -          -           -           -            -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district  -       410      368      358       366
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district             -               -     2.524 2.151 2.170
           

 

Số lần đọc: 1177
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan