Tin nóng
06.08.2013
INDEX  OF GROSS OUTPUT OF FISHERY
 
    %
  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ
 2011
TỔNG SỐ - TOTAL      115,31      108,50      106,00      109,71      109,21
    Chia ra - Of which           
 - Nuôi trồng thủy sản  - Culture of aquaproducts      123,94      106,61      101,30      112,39      111,14
 - Khai thác thủy sản  - Exploited fishery      108,43      111,27      112,57      106,34      106,64
 A. Chia theo cấp quản lý -  By type of management          
 - Trung Ương  - Central              -                -                -                -                -  
 - Địa phương - Local      115,31      108,50      106,00      109,71      109,21
 - Đầu tư nước ngoài  - Foreign investment      104,95              -                -                -                -  
 B. Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
 - Nhà nước  - State        58,82      118,28        30,56              -                -  
 - Ngoài Nhà nước - Non - state      115,78      108,41      106,78      110,04      109,21
 - Đầu tư nước ngoài  - Foreign investment      104,95              -                -                -                -  
           

 

Số lần đọc: 1314
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan