Tin nóng
07.08.2013
KINDERGARTEN EDUCATION
(Tại thời điểm 31/12 - As of annual 31 Dec.)

 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
1. Trường học (Trường) - Schools (School)             46             54             63             70             79
 - Công lập - Public             40             47             52             62             71
 - Ngoài công lập - Non public               6               7             11               8               8
2. Lớp học (Lớp) - Classes (Class)           831           907        1.196        1.139        1.268
 - Công lập - Public           723           782        1.034           973        1.095
 - Ngoài công lập - Non public           108           125           162           166           173
3. Phòng học (phòng) - Classes (Classrooms)           446           519           571           613           928
 - Công lập - Public           314           369           380           418           726
 - Ngoài công lập - Non public           132           150           191           195           202
4. Giáo viên (Người) -  Teachers (Person)           949        1.021        1.206        1.337        1.516
 - Công lập - Public           762           812           943        1.113        1.276
 - Ngoài công lập - Non public           187           209           263           224           240
5. Học sinh (Học sinh)- Pupils (pupil)      23.155      25.621      28.956      31.319      35.119
 - Công lập - Public      19.886      21.771      24.312      26.955      30.405
 - Ngoài công lập - Non public        3.269        3.850        4.644        4.364        4.714
6. Số học sinh BQ 1 lớp học (HS)             28             28             24             27             28
7. Số học sinh BQ 1 giáo viên (HS)             24             25             24             23             23
           

 

Số lần đọc: 1445
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan