Tin nóng
06.08.2013
AREA OF WATER SURFACE FOR THE AQUACULTURE
 
          Ha
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ
 2011
TỔNG SỐ - TOTAL      96.327    134.564    116.659    120.527    135.405
 1. Diện tích mặt nước măn, nước lợ
    Area of sea and brackish water
     85.487    106.681      84.827    107.252    124.799
  - Nuôi cá  - Area for fish           845              -               83      14.775      23.220
  - Nuôi tôm  - Area for shrimp      71.691      81.250      77.025      81.726      84.942
 + Nuôi tôm lúa và tôm quảng canh cải tiến      70.840      79.822      76.015      80.564      83.851
     Shrimp breeding combined with rice planting,
     and improved extensive shrimp breeding
         
 + Nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp           851        1.428        1.010        1.162        1.091
     Shrimp industrially and semi-industrially bred          
    - Nuôi cua              11.954
    - Nuôi hỗn hợp và thủy sản khác
       Area for mixed and other aquatic products
     12.951      25.431        7.719      10.751        4.683
 2. Diện tích nước ngọt - Area of fresh water      10.840      27.883      31.832      13.275      10.606
   - Nuôi cá  - Area for fish      10.840      27.883      31.832      13.275      10.606
   - Nuôi tôm  - Area for shrimp              -                -                -                -                -  
    - Nuôi hỗn hợp và thủy sản khác
       Area for mixed and other aquatic products
             -                -                -                -                -  
 3. Nuôi cá lồng, bè           
Số lượng lồng, bè (cái)           224           806           847           971        9.423
Thể tích lồng, bè nuôi (m3) 9.875 30.679 38.308 52.757 145.219
           

 

Số lần đọc: 1209
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan