Tin nóng
12.08.2013
Theo giá so sánh 1994  (Năm trước = 100)
INDEX OF INVESTMENT AT CONSTANT PRICES (PREVIOUS YEAR = 100)
          %

 

  2005 2008 2009 2010 Ước 2011
TỔNG SỐ - TOTAL      114,19     108,93     119,32     119,61         95,08
Phân theo cấp quản lý - By management level          
 - Trung ương  - Central       125,27     363,41     194,75         95,25
 - Địa phương - Local       108,54     112,51     112,84         95,05
Phân theo cấu thành - By components          
 - Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays       114,25     116,63     122,61       119,63
 + Xây lắp - Construction & assembly works       109,30     126,19     126,64       122,06
 + Thiết bị - Equipment       137,51       79,97       97,08         94,18
 + Chi phí khác -  Others       121,19     107,67     121,36       129,93
 - Vốn đầu tư khác - Others       103,20     122,27     116,45         67,95
Phân theo nguồn vốn - By capital resource          
1. Vốn Nhà nước quản lý - State      104,36       73,77     189,12     103,27       107,70
 - Vốn ngân sách Nhà nước - State budget        93,61     121,49     198,30     109,05         91,96
 - Vốn vay - Loan      115,03       42,06     199,49       91,85       142,76
 - Vốn tư có của các DN NN        97,53       57,14     153,28       98,44       125,02
        Equity of state owned enterprises          
 - Nguồn vốn khác - Others      351,48     125,40     115,37     105,57         88,94
2. Vốn ngoài Nhà nước - Non-state      119,47     137,32       92,08     133,56         79,47
 - Vốn doanh nghiệp đầu tư - Capital of enterprises      125,29     268,30       67,21     200,27         55,29
 - Vốn hộ kinh tế cá thể và hộ gia đình đầu tư
    Capital of households
     115,23       98,76     111,96     101,54       102,35
3. Vốn đầu tư trực tiếp của NN
     Foreign invested sector
     434,11       47,13       87,70       69,39    1.238,31
4. Nguồn vốn khác -  Others              -               -               -               -                 -  
           

 

Số lần đọc: 2333
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan