Tin nóng
10.08.2013
INSURANCE

 

 1. Số người đóng bảo hiểm (Người)
     Number of people pay for insurance - Person
  316.736    522.286    873.363    847.174    973.539
 - Bảo hiểm y tế
    Health insurance
  263.354    466.539    794.369    746.692    860.823
 - Bảo hiểm xã hội
    Social insurance
    53.382      55.747      58.740      61.482      63.566
 - Bảo hiểm thất nghiệp
    Unemployment insurance
            -                -        20.254      39.000      49.150
 2. Số người được nhận bảo hiểm (Người)
    Number of people received for insurance - Person 
  835.843 1.040.284 1.525.325 1.649.021 1.773.812
 - Bảo hiểm y tế
    Health insurance
  827.529 1.031.786 1.513.590 1.632.648 1.754.770
 - Bảo hiểm xã hội
    Social insurance
      8.314        8.498      11.735      15.388      16.832
 - Bảo hiểm thất nghiệp
    Unemployment insurance
            -                -                -             985        2.210
 3. Thu bảo hiểm (Tỷ đồng)
     Income of insurance - Bill. dongs
      212,7        339,8        390,0        645,5        795,2
 - Bảo hiểm y tế
    Health insurance
        23,0        121,8        140,0        297,4        370,9
 - Bảo hiểm xã hội
    Social insurance
      189,7        218,0        242,0        317,3        386,2
 - Bảo hiểm thất nghiệp
    Unemployment insurance
            -                -              8,0          30,9          38,1
 4. Chi bảo hiểm (Tỷ đồng)
     Expenditure for insurance - Bill. Dongs
    232,13        314,4        378,0        544,7        604,8
 - Bảo hiểm y tế
    Health insurance
    134,03        165,4        230,0        360,0        390,0
 - Bảo hiểm xã hội
    Social insurance
      98,10        149,0        148,0        182,0        208,0
 - Bảo hiểm thất nghiệp
    Unemployment insurance
            -                -                -              2,6            6,8
           

 

Số lần đọc: 1878
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan