Tin nóng
07.08.2013
INDEX OF FEMALE TEACHERS AND SCHOOLGIRLS OF GENERAL SCHOOLS
As of annual 31 Dec.      
      %

 

  2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012
 Số nữ giáo viên (Người)
 Number of female teachers 
102,71 103,64 100,21
   + Tiểu học  - Primary 104,24 105,87 102,44
 - Công lập - Public 104,24 106,13 102,36
 - Ngoài công lập - Non public 104,17 82,00 112,20
 + Trung học cơ sở - Lower secondary school 99,26 100,88 96,71
 - Công lập - Public 99,26 100,88 96,55
 - Ngoài công lập - Non public - - -
 + Trung học phổ thông 106,58 102,03 100,18
 - Công lập - Public 108,96 102,32 100,28
 - Ngoài công lập - Non public 73,91 96,08 97,96
 Số nữ học sinh
Number of schoolgirls
99,07 98,15 99,46
   + Tiểu học  - Primary 102,67 101,82 98,27
 - Công lập - Public 103,88 101,80 98,24
 - Ngoài công lập - Non public 30,22 104,53 106,12
 + Trung học cơ sở - Lower secondary school 94,81 94,96 101,85
 - Công lập - Public 94,81 94,96 101,82
 - Ngoài công lập - Non public - - -
 + Trung học phổ thông 95,69 91,04 99,04
 - Công lập - Public 97,54 91,40 99,10
 - Ngoài công lập - Non public 54,60 76,59 96,25
       

 

Số lần đọc: 1523
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan