Tin nóng
06.08.2013
NUMBER OF EMPLOYEES IN ACTING ENTERPRISES AS OF ANNUAL 31 DEC. BY TYPE OF ENTERPRISE
          Người - Person
  2006 2007 2008 2009 2010
TỔNG SỐ - TOTAL   42.421   45.230   49.698   52.207    57.386
 + Doanh nghiệp Nhà nước -  State owned enterprise   11.139     9.089     8.398     7.956      7.139
 - Trung ương - Central     2.324     2.942     3.046     3.140      2.858
 - Địa phương - Local     8.815     6.147     5.352     4.816      4.281
 + Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise   31.170   36.000   40.886   43.770    49.745
 - Tập thể - Collective        584        491     1.059        962         927
 - Tư nhân - Private   30.586   35.509   39.827   42.808    48.818
 - Công ty hợp danh - Collective name           -             -             -             -              -  
 + Doanh nghiệp có vốn đầu tư NN -  Foreign investment enterprise        112        141        414        481         502
 - DN 100% vốn nước ngoài  -  100% foreign capital        112        141        414        481         502
 - DN liên doanh với nước ngoài  - Joint venture           -             -             -             -              -  
           

 

Số lần đọc: 1494
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan