Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF COCONUT
           
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 7.528 6.901 6.745 6.707 6.745
Trong đó: Ngoài Nhà nước - Of which: Non state 7.528 6.901 6.745 6.707 6.745
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city 239 230 218 218 219
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town 57 56 52 43 43
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 106 100 56 79 79
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 108 80 72 69 69
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 130 122 116 104 104
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 1.941 1.890 1.890 1.890 1.900
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district 519 490 483 450 452
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 928 895 876 880 885
9. Huyện An Biên - An Bien  district 969 830 820 810 814
10. Huyện An Minh - An Minh  district 629 220 210 202 203
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 1.525 700 689 685 688
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district 295 296 291 275 283
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district 82 82 82 77 77
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district          -   910 890 890 894
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -   35 35
           

 

Số lần đọc: 1294
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan