Tin nóng
06.08.2013
NUMBER OF EMPLOYEES IN ACTING ENTERPRISES OF THE YEAR 2010 BY DISTRICT
        Người - Person

 

  Tổng số
Total
Chia ra  - Of which
Nhà nước
State
Ngoài Nhà nước
Non-State  
Khu vực đầu tư nước ngoài
Foreign investment sector
TỔNG SỐ - TOTAL         57.344           7.139         49.703              502
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
                24.055                   3.871                 20.086                        98
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
                  1.470                        -                     1.470                        -  
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
                  7.156                   2.498                   4.658                        -  
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
                  4.866                      109                   4.757                        -  
5. Huyện Tân Hiệp
    Tan Hiep District
                  1.658                        -                     1.658                        -  
6. Huyện Châu Thành
    Chau Thanh District
                  8.546                      625                   7.676                      245
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
                     678                        -                        678                        -  
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
                     403                        -                        403                        -  
9. Huyện An Biên
     An Bien District
                     921                        -                        921                        -  
10. Huyện An Minh
      An Minh District
                     631                        -                        631                        -  
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
                     425                        -                        425                        -  
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
                  4.454                        -                     4.295                      159
13. Huyện Kiên Hải
      Kien Hai District
                  1.751                        36                   1.715                        -  
14. Huyện U MinhThượng
      U Minh Thuong District
                     211                        -                        211                        -  
15. Huyện Giang Thành
      Giang Thanh District
                     119                        -                        119                        -  
         

 

Số lần đọc: 1373
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan