Tin nóng
12.08.2013
STRUTURE OF INVESTMENT AND DEVELOPMENT CAPITAL ORIGINATION FROM STATE SOURCE OF FUNDS MANAGED BY LOCAL AUTHORITIES
          %
  2005 2008 2009 2010 Ước 2011
TỔNG SỐ - TOTAL    100,00    100,00   100,00     100,00      100,00
Phân theo ngành kinh tế cấp I
 By kind of economic activities
         
1. Nông - Lâm nghiệp - Agriculture - Forestry        2,63        3,35       3,81         3,71          2,82
2. Thủy sản - Fishery        2,32        2,72       1,67         1,74          1,24
3. Công nghiệp khai thác - Mineral industry        0,10        0,14       0,08         0,09          0,06
4. Công nghiệp chế biến - Manufactured industry      12,16        7,80       4,62         4,97        16,37
5. Sản xuất phân phối điện nước
   Production, distribution electricity - water
     12,71        8,52       7,77         7,79          5,75
6. Xây dựng - Construction      13,92        9,61     18,31       18,87        26,56
7. Thương nghiệp, sửa chữa  xe có động cơ
    Trade, repairs of personal consumer goods
       0,17        0,58       0,35         0,38          0,27
8. Khách sạn - Nhà hàng - Hotels and restaurants        0,13        0,16       0,11         0,12          0,08
9. Vận tải kho bãi, thông tin liên lạc
    Transport storage and telecommunication
     13,85      15,14     11,97       11,58          8,86
10. Tài chính - tín dụng -  Finance, bank        9,27        7,93       5,99         5,76          4,44
11. Hoạt động khoa học & công nghệ
      Science and technology
       0,32        0,37       0,32         0,33          0,24
12. Hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản
       Property business and consulting services
     11,16      22,04     20,23       20,14        14,97
13. Quản lý nhà nước, an ninh  quốc phòng - Public administration and defense compulsory social security        5,92        2,90       8,08         8,06          5,98
14. Giáo dục và đào tạo - Education and training        6,82        6,63       6,06         5,95          4,48
15. Y tế, hoạt động cứu trợ xã hội
     Public health, social activities
       2,62        4,90       3,96         3,88          2,93
16. Hoạt động văn hóa, thể thao - Culture - sports        2,03        2,31       1,95         2,10          1,46
17. Hoạt động Đảng, Đoàn thể
     Activities of membership organization
       0,86        1,11       1,24         1,24          0,92
18. Hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng
      Private and public services
       3,03        3,80       3,47         3,29          2,56
           

 

Số lần đọc: 1758
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan