Tin nóng
07.08.2013
TRAFFIC ACCIDENTS

 

  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
* Số vụ tai nạn (Vụ) - Number of traffic accidents (Case)        232        168        164        169         169
   - Đường bộ - Land        223        159        148        160         160
   - Đường sông - Inland waterways            9            9          16            9             9
* Số người chết (người) - Number of death (Person)        135        119        140        163         151
   - Đường bộ - Land        125        112        127        155         142
   - Đường sông - Inland waterways          10            7          13            8             9
* Số người bị thương (người)-Number of injures (Person)        213        134        122        142         107
   - Đường bộ - Land        213        133        120        142         107
   - Đường sông - Inland waterways          -          1        2      -         -  
* TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN - INDEX (%)          
* Số vụ tai nạn (Vụ) - Number of traffic accidents (Case)  …      96,55     97,62   103,05    100,00
   - Đường bộ - Land       98,15     93,08   108,11    100,00
   - Đường sông - Inland waterways       75,00   177,78     56,25    100,00
* Số người chết (người) - Number of death (Person)     103,48   117,65   116,43      92,64
   - Đường bộ - Land     104,67   113,39   122,05      91,61
   - Đường sông - Inland waterways       87,50   185,71     61,54    112,50
* Số người bị thương (người)-Number of injures (Person)       89,33     91,04   116,39      75,35
   - Đường bộ - Land       90,48     90,23   118,33      75,35
   - Đường sông - Inland waterways       33,33   200,00          -             -  
* CƠ CẤU -  STRUCTURE  (%)          
* Số vụ tai nạn (Vụ) - Number of traffic accidents (Case)          
   - Đường bộ - Land     96,12     94,64     90,24     94,67      94,67
   - Đường sông - Inland waterways       3,88       5,36       9,76       5,33        5,33
* Số người chết (người) - Number of death (Person)          
   - Đường bộ - Land     92,59     94,12     90,71     95,09      94,04
   - Đường sông - Inland waterways       7,41       5,88       9,29       4,91        5,96
* Số người bị thương (người)-Number of injures (Person)          
   - Đường bộ - Land   100,00     99,25     98,36   100,00    100,00
   - Đường sông - Inland waterways          -         0,75       1,64          -             -  
           

 

Số lần đọc: 1430
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan