Tin nóng
06.08.2013
YIELDS OF WINTER - SPRING PADDY  
           
        Tạ / ha - quintal/ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        59,95        67,10        66,95        66,66        69,48
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city        69,33        70,08        70,50        72,33        75,60
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town              -                -                -                -                -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District        53,32        62,11        63,20        65,01        64,77
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district        61,68        68,21        69,14        70,10        71,22
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district        71,94        81,20        78,11        80,30        82,31
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district        63,82        69,30        69,97        71,24        70,08
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district        70,04        76,59        74,88        75,61        76,22
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        52,10        59,97        62,46        63,00        66,02
9. Huyện An Biên - An Bien  district        43,80        54,04        51,71        32,35        55,03
10. Huyện An Minh - An Minh  district        40,77        42,17        43,02        38,19        49,05
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district        44,40        43,14        47,96        50,07        46,22
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district              -                -                -                -                -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district              -                -                -                -                -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -          54,00        48,11        50,18        48,94
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -          65,52        69,83
           

 

Số lần đọc: 1365
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan