Tin nóng
06.08.2013
INDEX OF SOWN AREA OF ANNUAL CROPS
 
          %
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL    104,14    104,53    102,12    103,65    106,77
 I. Phân theo  thành phần kinh tế - By ownership          
   - Nhà nước - State      97,84      85,76      90,78      50,00    100,00
   - Tập thể, cá thể  - Collective, individual    104,22    104,78    102,25    104,18    106,80
II. Phân theo loại cây- By kind of crops          
 1. Cây lương thực có hạt - Food crops    104,46    104,52    102,14    103,28    106,89
a. Lúa cả năm -  Annual paddy    104,47    104,51    102,13    103,29    106,89
 - Lúa Mùa  -  Winter paddy    136,31    117,22    103,79      99,89      87,58
 - Lúa Đông Xuân  - Winter - spring paddy      99,99    101,87    102,82    102,16    101,18
 - Lúa Xuân Hè  - Spring - summer paddy    150,04      49,13      94,79    199,20    128,76
 - Lúa Hè Thu  - Summer - autumn paddy    102,47    103,29    102,67    100,96    102,39
 - Lúa Thu Đông  - Autumn winter paddy    108,86    460,76      57,78    270,94    382,44
b. Bắp- Maize  -     475,00    300,00      84,21    116,67
 2. Cây chất bột có củ - Kind of tree round timber      49,47      92,03    105,04    119,64      41,19
  - Khoai lang - Sweet potatoes      52,21      79,14    123,34    151,27      49,13
 - Khoai mì - Cassava      44,96    106,03      90,20      84,57      25,45
 - Khoai khác - Others  -             -              -              -              -  
 3. Rau đậu các loại - Vegetables and beans of kinds      81,82    101,81    112,04    133,01    109,75
  - Rau các loại - Vegetable of kinds      82,16    102,27    111,72    128,94    112,54
  - Đậu các loại  - Beans      62,50      67,57    148,00    475,68      46,02
 4. Cây công nghiệp hàng năm - Annual industrial crops    111,49    113,48      93,40    127,13    117,21
Trong đó : - Cói (lác) - Rush   1.222,2    126,67    108,74    116,65    188,05
  - Mía  - Sugar - cane      98,40    110,84      89,62    130,25      98,29
  - Các loại cây khác  - Others  -             -              -              -              -  
 5. Cây hàng năm khác - Others annual crops  -             -              -              -              -  
           

 

Số lần đọc: 1527
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan