Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF FEMALE TEACHERS OF GENERAL EDUCATION
BY DISTRICTS  (As of annual 31 Dec.2011)
      Người - Persons
  Tổng số
Total
Chia ra - Of which
Tiểu học
Primary
Trung học
cơ sở
Lower secondary
Trung học
phổ thông
Upper secondary
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 9.095 4.987 2.999 1.109
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
1.402 683 446 273
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
170 88 48 34
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
545 279 207 59
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
1.162 695 375 92
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
986 520 345 121
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
889 527 299 63
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
899 475 320 104
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
592 323 207 62
9. Huyện An Biên
    An Bien District
457 266 153 38
10. Huyện An Minh
      An Minh District
361 209 112 40
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
410 222 132 56
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
654 357 204 93
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
100 52 30 18
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
319 166 112 41
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
149 125 9 15
         

 

Số lần đọc: 1341
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan