Tin nóng
25.06.2013
       MEANS OF TRANSPORT IN PROVINCE
      Chiếc - Piece
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
I. HÀNG HÓA - GOODS          
1. Đường bộ - Land transport       1.447       1.483       1.498       1.471        1.480
 - Ô tô chở hàng  - Freight car boxes          824       1.021       1.036       1.025        1.033
 + Dưới 5 tấn - Under 5 tons          328          346          349          347           360
 + Từ 5 - 10  tấn - From 5 to 10 tons          362          543          552          548           546
 + Trên 10 tấn - Over 10 tons          134          132          135          130           127
 - Xe chuyên dùng các loại - Special used cars          247          282          302          314           322
 + Xe chở xăng dầu - Gasoline - oil vehicles              5            12            15            18             20
 + Xe đông lạnh - Frozen vehicles          156          185          197          200           205
 + Xe tự đổ - Own vehicles stop            86            85            90            96             97
 - Các loại xe cơ giới khác
    Other type motorized vehicles
         108            63            60            52             50
 - Các loại xe thô sơ chở hàng
    Simple vehicles of freight
         268          117          100            80             75
2. Đường sông -  Water - way       1.005       1.079       1.091       1.093        1.097
 - Tàu chở hàng các loại
    Variety of freight ships
         611          641          647          652           656
 - Thuyền máy các loại
     Variety of boat with engines
         394          438          444          441           441
3. Đường biển, biển pha sông
    Sea - borne shipping
         241          184          191          190           195
 - Tàu chở hàng - Freight transport            73            84            93            96             98
 - Thuyền máy các loại  - Variety of boat with engines          168          100            98            94             97
           

 

Số lần đọc: 1473
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan