Tin nóng
06.08.2013
INDEX SOWN AREA OF PERENNIAL CROPS
          %
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL      98,77      93,26      98,18      99,03       91,02
 I. Theo  thành phần kinh tế - By ownership          
   - Nhà nước - State    103,20    100,51    105,11    100,00       59,48
   - Tập thể, cá thể - Collective, individual      98,67      93,08      97,99      99,00       91,92
  II. Theo loại cây - By kind of trees          
 1. Cây công nghiệp lâu năm -  Annual industrial crops      95,19      98,36      98,12      99,59       87,81
T.đó   - Hồ tiêu      Of which : - Pepper      94,88    101,70    101,00    102,32       93,04
    - Dừa   - Coconut    104,42      98,36      97,74      99,44     100,57
  2. Cây ăn quả - Fruits crops    101,09      90,18      98,22      98,65       93,14
    T. đó : - Khóm - Pineapple      98,67      89,30      97,64      98,15       96,26
    - Xoài - Mango    100,00    100,00    100,00    105,33       94,28
           

 

Số lần đọc: 1506
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan