Tin nóng
07.08.2013
       MEANS OF TRANSPORT (Annual at 31-12)
      Chiếc - Piece

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
I. HÀNG HÓA - GOODS          
1. Đường bộ - Land transport         1.447         1.483         1.498         1.471         1.480
Chia ra - Of which :          
 - Nhà nước - State              50            121            123            126            130
 - Ngoài Nhà nước - Non State         1.397         1.362         1.375         1.345         1.350
2. Đường sông -  Water - way         1.005         1.079         1.091         1.093         1.097
Chia ra - Of which :          
 - Nhà nước - State              10              -                -                -                -  
 - Ngoài Nhà nước - Non State            995         1.079         1.091         1.093         1.097
3. Đường biển, biển pha sông
    Sea - borne shipping
           241            184            191            190            195
Chia ra - Of which :          
 - Nhà nước - State                2              -                -                -                -  
 - Ngoài Nhà nước - Non State            239            184            191            190            195
II. HÀNH KHÁCH -  PASSENGERS          
1. Đường bộ - Land transport         7.442         8.205         8.293         8.344         8.352
Chia ra - Of which :          
 - Nhà nước - State              80            144            138            140            142
 - Ngoài Nhà nước - Non State         7.362         8.061         8.155         8.204         8.210
2. Đường sông -  Water - way            685            715            720            724            726
Chia ra - Of which :          
 - Nhà nước - State  -               -                -                -                -  
 - Ngoài Nhà nước - Non State            685            715            720            724            726
3. Đường biển, biển pha sông
    Sea - borne shipping
           129            184            186            188            190
Chia ra - Of which :          
 - Nhà nước - State              17                1                1                1                1
 - Ngoài Nhà nước - Non State            112            183            185            187            189
           

 

Số lần đọc: 1707
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan