Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF WINTER  SPRING PADDY  
           
          Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL     158.889     230.322     237.351     237.089     202.000
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city              -                -                -                -                -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town         1.090         1.277         1.302         1.444         1.499
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District              -                -                -           1.946              -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district              -                -                -                -                -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district              -                -                -                -                -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district            237            276              -                -                -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district              -                -                -                -                -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district         3.377         7.645       10.742         8.939         8.701
9. Huyện An Biên - An Bien  district       18.283       31.001       36.113       35.362       13.110
10. Huyện An Minh - An Minh  district     100.840       95.675       99.698     102.990       77.247
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district       35.062       45.884       56.050       54.043       59.402
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district              -                -                -                -                -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district              -                -                -                -                -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -         48.564       33.446       32.365       42.041
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -                -                -  
           

 

Số lần đọc: 1314
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan