Tin nóng
06.08.2013
STRUCTURE OF PRODUCTION OF FISHERY
 
          %
  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ
 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00
1. Khai thác -  Catch          86,37          74,27          75,33          79,37          78,38
1.1. Khai thác biển - Sea catch          86,37          73,42          74,53          77,77          76,76
 - Cá -  Fish           61,05          50,78          49,45          53,36          51,34
 - Tôm - Shrimps            8,64            7,21            7,92            7,47            7,31
 - Mực -  Cuttle-fish of all kinds            8,06            8,28            9,57            9,08          10,06
 - Cua ghẹ - Crab

           8,62
           0,09            0,11            0,12            0,61
 - Hải sản khác - Other sea products            7,06            7,48            7,73            7,45
1.2. Khai thác nội địa -  Inland catch  …             0,85            0,80            1,60            1,62
 - Cá - Fish   …             0,81            0,76            1,47            1,44
 - Tôm - Shrimps  …                 -                  -              0,02            0,02
 - Thủy sản khác - Other  …             0,04            0,04            0,10            0,15
2. Nuôi trồng - Aquaculture           13,63          25,73          24,67          20,63          21,62
 - Cá - Fish             2,47          10,21          11,04            9,73            9,16
 - Tôm - Shrimps            5,12            6,67            6,66            7,34            7,83
 - Cua - Crab

           6,04
           0,37            0,59            1,36            1,47
 - Thủy sản khác - Other            8,47            6,39            2,20            3,16
           

 

Số lần đọc: 1308
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan