Tin nóng
28.01.2013

 

2005

2008

2009

2010

Sơ bộ 2011

CẢ NĂM

-0,59

-0,50

-0,52

-0,50

-0,50

......Tháng 1

-0,49

-0,44

-0,35

-0,47

-0,30

......Tháng 2

-0,55

-0,33

-0,43

-0,50

-0,37

......Tháng 3

-0,51

-0,39

-0,48

-0,40

-0,31

......Tháng 4

-0,53

-0,45

-0,48

-0,41

-0,45

......Tháng 5

-0,55

-0,43

-0,42

-0,45

-0,50

......Tháng 6

-0,59

-0,50

-0,46

-0,44

-0,44

......Tháng 7

-0,47

-0,45

-0,52

-049

-0,42

......Tháng 8

-0,34

-0,30

-0,31

-0,38

-0,25

......Tháng 9

-0,17

-0,17

-0,26

-0,27

-0,14

......Tháng 10

-0,09

-0,10

-0,09

-0,17

-0,40

......Tháng 11

-0,20

-0,20

-0,17

-0,13

-0,11

......Tháng 12

-0,50

-0,34

-0,44

-0,33

-0,31

 
Số lần đọc: 1411
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan