Tin nóng
14.06.2013
 
INVESTMENT AT CONSTANT PRICES
      Triệu đồng - Mill.dongs
  2005 2008 2009 2010 Ước 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 3.548.292 5.296.153 6.319.159 7.558.242 7.186.326
Phân theo cấp quản lý - By management level          
 - Trung ương  - Central        143.655      522.060   1.016.697      968.370
 - Địa phương - Local     5.152.498   5.797.099   6.541.545   6.217.956
Phân theo cấu thành - By components          
 - Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays     2.774.874   3.236.287   3.968.163   4.746.917
 + Xây lắp - Construction & assembly works     2.113.424   2.667.005   3.377.453   4.122.588
 + Thiết bị - Equipment        515.889      412.556      400.500      377.183
 + Chi phí khác - Others        145.561      156.726      190.210      247.146
 - Vốn đầu tư khác - Others     2.521.279   3.082.872   3.590.079   2.439.409
Phân theo nguồn vốn - By capital resource          
1. Vốn Nhà nước quản lý - State   1.253.205   1.488.987   2.815.934   2.908.032   3.132.005
 - Vốn ngân sách Nhà nước - State budget      521.080      850.868   1.687.231   1.839.974   1.692.064
 - Vốn vay - Loan      403.150      331.863      662.041      608.070      868.065
 - Vốn tư có của các DN NN      270.127      298.964      458.249      451.106      563.976
        Equity of state owned enterprises          
 - Nguồn vốn khác - Others        58.848          7.292          8.413          8.882          7.900
2. Vốn ngoài Nhà nước - Non-state   2.270.998   3.756.269   3.458.590   4.619.240   3.670.817
 - Vốn doanh nghiệp đầu tư - Capital of enterprises   1.003.405   1.669.069   1.121.705   2.246.454   1.242.160
 - Vốn hộ kinh tế cá thể và hộ gia đình đầu tư
    Capital of households
  1.267.593   2.087.200   2.336.885   2.372.786   2.428.657
3. Vốn đầu tư trực tiếp của NN
     Foreign invested sector
       24.089        50.897        44.635        30.970      383.504
4. Nguồn vốn khác -  Others               -                 -                 -                 -                 -  
           

 

Số lần đọc: 1246
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan