Tin nóng
06.08.2013
  PLOUGH BUFFALOES
  (1 tháng 10 hàng năm - Annual at 1-10)
          Con - Herd
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL       4.821       5.172       1.456       5.079               -  
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
 - Nhà nước  - State         -           -           -               -                 -  
 - Tập thể, cá thể  - Collective individual       4.821       5.172       1.456 5.079               -  
Chia ra - Of which                       -  
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city        33        29         -              30               -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town      302      395         -        402               -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District      969      753         -        230               -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district      230      323         -        350               -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district      406      511         -        420               -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district      365      480         -        397               -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district   1.170   1.317   1.317   1.340               -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district      638      715         -        704               -  
9. Huyện An Biên - An Bien  district      147      116      139      120               -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district  -          -           -           -                 -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district      561      299         -        231               -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district         -           -           -           -                 -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district         -           -           -           -                 -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district         -        234         -        225               -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district             -               -           -            630               -  
           

 

Số lần đọc: 1410
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan