Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF GENERAL EDUCATION TEACHERS OF ETHNIC MINORITY
BY DISTRICTS  (As of annual 31 Dec.2011)
      Người - Persons
  Tổng số
Total
Chia ra - Of which
Tiểu học
Primary
Trung học
cơ sở
Lower secondary
Trung học
phổ thông
Upper secondary
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 954 614 252 88
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
54 26 13 15
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
21 17 3 1
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
21 6 11 4
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
57 29 22 6
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
15 10 1 4
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
192 134 47 11
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
148 95 39 14
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
255 173 64 18
9. Huyện An Biên
    An Bien District
62 58 2 2
10. Huyện An Minh
      An Minh District
16 5 9 2
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
34 21 6 7
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
14 8 6                    -  
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
13 7 5 1
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
28 16 9 3
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
24 9 15                    -  
         

 

Số lần đọc: 1381
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan