Tin nóng
25.06.2013
CONSUMER PRICE INDEX
 
          Đơn vị tính: %
  2005 2008 2009 2010 2011
 Tháng trước = 100 - Previous month = 100           
    - Tháng 1  - January       101,67      102,95      100,38      101,90      101,02
   - Tháng 2 - February       102,39      103,23      101,79      101,61      102,66
   - Tháng 3 - March       100,17      102,72      100,12      100,73      102,12
   - Tháng 4  - April       101,43      103,11      100,85      100,04      102,92
   - Tháng 5 - May       100,70      105,27      100,51      100,15      102,93
   - Tháng 6 - June       100,38      101,18      100,34      100,13      100,62
   - Tháng 7  - July       101,23      101,04      100,77        99,98      101,03
   - Tháng 8  - August         99,76      100,99      100,04        99,96      100,96
   - Tháng 9  - September       100,76        99,79      100,31      102,86      100,49
   - Tháng 10  - October       100,02        99,82      100,33      101,36      100,16
   - Tháng 11  - November         99,73        98,94      100,43      101,53      100,96
   - Tháng 12 -  December       100,70        98,98      100,75      101,93      100,31
Bình quân 1 tháng
 Monthly average index
     100,70      101,50      100,60      101,00      101,35
Tháng 12 năm b/c so với tháng 12 năm trước
December of reporte year compared with December of previous year
     108,25      119,34      107,12      112,83      117,16
           

 

Số lần đọc: 1315
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan