Tin nóng
07.08.2013
    RATE OF COMMUNES REACHING NATIONAL STANDARD OF HEALTH BY DISTRICTS
          %

 

  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        48,92        72,54        82,07        87,59        87,59
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - RachGia city        33,33        58,33        75,00        91,67        91,67
2.Thị  xã  Hà Tiên - HaTien Town        42,86        42,86        42,86        42,86        42,86
3. Huyện Kiên Lương - KienLuong District        41,67        84,62      100,00      100,00      100,00
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district        46,15        71,43        71,43        85,71        85,71
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district        70,00      100,00        90,91        90,91        90,91
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district        40,00        70,00        90,00        90,00        90,00
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district        44,44        55,56        73,68        84,21        84,21
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        63,64        90,91      100,00      100,00      100,00
9. Huyện An Biên - An Bien  district    36,36    77,78    88,89    88,89    88,89
10. Huyện An Minh - An Minh  district    54,55    72,73    81,82    90,91    90,91
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district        66,67        85,71        75,00        87,50        87,50
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district        60,00        80,00        90,00        90,00        90,00
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district        50,00        50,00        50,00        50,00        50,00
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -          66,67      100,00      100,00      100,00
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh dist.              -                -                -   100,00 100,00
           

 

Số lần đọc: 1356
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan