Tin nóng
13.06.2013
NUMBER OF HEATH ESTABLISHMENTS, PATIENT BEDS AND STAFFS
  2006 2008 2009 2010  Sơ bộ 2011
I. Cơ sở phòng và chữa bệnh - Health estabishments        152        156        156        158        158
 - Bệnh viện - Hospital          13          14          14          14          14
Nhà nước - State          13          13          13          13          13
Ngoài Nhà nước - Non-state           -              1            1            1            1
  - Phòng khám khu vực - Health room          16          16          16          15          15
Nhà nước - State          16          16          16          15          15
Ngoài Nhà nước - Non-state           -             -     -            -             -  
  - Trạm y tế xã, phường - Medical services units        123        126        126        129        129
II. Giừơng bệnh (Giường) -Hospital beds (bed)     3.215     3.665     3.720     3.970     4.360
 - Bệnh viện - Hospital

    2.505
    2.770     2.680     2.930     3.320
Nhà nước - State     2.620     2.530     2.830     3.200
Ngoài Nhà nước - Non-state        150        150        100        120
  - Phòng khám khu vực - Health room        265        260        260        260
Nhà nước - State        265        260        260        260
Ngoài Nhà nước - Non-state           -    -            -             -  
  - Trạm y tế xã, phường - Medical services units        710        630        780        780        780
III. Cán bộ y tế (người) - Health staff (Person)          
1. Ngành y - Medicine     2.782     2.785     3.459     4.025     4.433
 - Bác sĩ - Doctors        621        700        851        872        957
 - Y sĩ - Physicians        967     1.073     1.398     1.323     1.184
 - Y tá - Nurses        943        562        620     1.225     1.652
 - Nữ hộ sinh- Midwives        251        450        590        605        640
2. Ngành dược - Pharmacy        206        365        361        673        778
 - Dược sĩ  đại học - Pharmacists of university          21          34          15          64          68
 - Dược sĩ trung cấp- Pharmacists of middle degree        148        246        295        554        653
 - Dược tá - Assistant pharmacists           37          85          51          55          57
3. Cán bộ đông y (lương y) - Oriental staff            5          24          12            4          10
           

 

Số lần đọc: 1311
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan