Tin nóng
07.08.2013
RATE OF COMMUNES HAVING MEDICAL STATION BY DISTRICTS
          %

 

  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        88,49        88,73        88,28        88,97        88,97
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - RachGia city        75,00        75,00        75,00        75,00        75,00
2.Thị  xã  Hà Tiên - HaTien Town      100,00      100,00      100,00      100,00      100,00
3. Huyện Kiên Lương - KienLuong District      100,00      100,00      100,00      100,00      100,00
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district        84,62        85,71        85,71        85,71        85,71
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district        90,00        80,00        72,73        72,73        72,73
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district      100,00      100,00      100,00      100,00      100,00
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district        83,33        83,33        78,95        84,21        84,21
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        81,82        81,82        81,82        81,82        81,82
9. Huyện An Biên - An Bien  district  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00
10. Huyện An Minh - An Minh  district  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district        88,89        85,71        75,00        87,50        87,50
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district        90,00        50,00        50,00        90,00        90,00
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district        50,00        75,00        75,00        75,00        75,00
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district              -        100,00      100,00      100,00      100,00
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh dist.              -                -   100,00 100,00 100,00
           

 

* Ghi chú : Không tính các bệnh viện đóng trên Xã, Phường, Thị trấn

 

Số lần đọc: 1443
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan