Tin nóng
06.08.2013
NUMBER OF ENTERPRISES OF THE YEAR 2010   BY OWNERSHIP AND BY DISTRICT
    Doanh nghiệp - Enterprise
  Tổng số
Total
Chia ra  - Of which
Nhà nước
State
Ngoài Nhà nước
Non-State  
Khu vực đầu tư nước ngoài
Foreign investment sector
TỔNG SỐ - TOTAL           3.083                25           3.054                  4
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
                  1.146                        15                   1.130                          1
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
                     111                         -                        111                         -  
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
                     226                          5                      221                         -  
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
                     260                          1                      259                         -  
5. Huyện Tân Hiệp
    Tan Hiep District
                     216                         -                        216                         -  
6. Huyện Châu Thành
    Chau Thanh District
                     281                          3                      277                          1
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
                     131                         -                        131                         -  
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
                       87                         -                          87                         -  
9. Huyện An Biên
     An Bien District
                     107                         -                        107                         -  
10. Huyện An Minh
      An Minh District
                     100                         -                        100                         -  
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
                       63                         -                          63                         -  
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
                     253                         -                        251                          2
13. Huyện Kiên Hải
      Kien Hai District
                       49                          1                        48                         -  
14. Huyện U MinhThượng
      U Minh Thuong District
                       34                         -                          34                         -  
15. Huyện Giang Thành
      Giang Thanh District
                       19                         -                          19                         -  
         

 

Số lần đọc: 1521
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan