Tin nóng
07.08.2013
ANTI - ILITERACY, GENERALIZING PRIMARY AND GENERALIZING LOWER SECONDARY

 

  2008 2009 2010 2011
1. Xóa mù chữ (người)
    Anti - Iliteracy (Persons)  
       
  - Mức 1 - Level 1 385 321 125 22
  - Mức 2 - Level 2 371 303 159 16
  - Mức 3 - Level 3 448 397 243 203
2. Phổ cập tiểu học (người)
   Generalizing primary (Persons)  
       
    - Lớp 3 - 3rd from 65 34 42 13
    - Lớp 4 - 4th from 145 89 88 24
    - Lớp 5 - 5th from 129 113 109 147
 3. Phổ cập trung học cơ sở  (người)
     Generalizing Lower secondary (Persons)  
       
    - Lớp 6 -  630 1.025 429 396
    - Lớp 7 1.232 1.325 650 641
    - Lớp 8 2.041 1.076 973 885
    - Lớp 9 3.115 2.456 1.831 1.659
         

 

Số lần đọc: 1571
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan