Tin nóng
06.08.2013
STRUCTURE OF GROSS OUTPUT OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERY
(Theo giá thực tế - At current price)
          %
  2005 2008 2009 2010 Ước 2011
TỔNG SỐ - TOTAL     100,00     100,00     100,00     100,00      100,00
 Phân theo cấp quản lý - By type of management          
   - Trung ương  - Central  -   -   -   -   - 
   - Địa phương  - Local       99,99     99,996     99,996     99,998      100,00
   - Đầu tư nước ngoài  - Foreign investment         0,01       0,004       0,004       0,002              -  
 Phân theo thành phần kinh tế - By ownership            -                  -    
   - Nhà nước - State         0,94       1,097       0,691       0,370          0,10
   - Ngoài Nhà nước - Non state       99,05     98,899     99,305     99,628        99,90
   - Đầu tư nước ngoài - Foreign investment         0,01       0,004       0,004       0,002              -  
 Phân theo ngành kinh tế
  By kind of economic activities
         
  I. Nông nghiệp -  Agriculture       67,46       66,51       64,48       63,55        64,61
   a. Trồng trọt - Cultivation       57,45       56,03       53,74       53,18        52,57
Chia ra - Of which          
 - Lúa - Paddy       53,51       51,22       48,59       46,41        46,45
 - Cây lương thực khác - Other food crops            -         0,001       0,002       0,002        0,001
 - Cây công nghiệp - Industrial crops         0,88         1,03         1,32         1,40          1,47
 - Cây ăn quả - Fruit crops         2,28         2,89         3,02         4,15          3,71
 - Rau, đậu, hoa  và cây gia vị - Vegetables,
    beans,flowers and condiment crops
        0,79         0,89         0,80         1,22          0,94
 - Các loại cây khác và  SP phụ trồng trọt
    Others
           -              -              -              -                -  
 b. Chăn nuôi - Animal husbandry         5,94         8,12         8,06         7,41          8,79
 - Gia súc - Livestock         4,63         4,97         4,38         3,92          3,61
 - Gia cầm - Poultry         0,53         1,61         1,51         2,03          1,67
 - Chăn nuôi khác - Others         0,77         1,55         1,62         1,47          3,51
c. Dịch vụ nông nghiệp -Agriculture services         4,07        2,36         3,22         2,95          3,25
  II. Lâm nghiệp - Forestry         0,95         0,68         0,59         0,58          0,42
 - Trồng và nuôi rừng - Forestation         0,17         0,06         0,04         0,04          0,03
 - Khai thác lâm sản -Exploitation of forest products         0,65         0,44         0,36         0,37          0,27
 - Lâm nghiệp khác - Others         0,13         0,17         0,19         0,17          0,13
  III. Thủy sản - Fishery       31,60       32,81       34,93       35,87        34,96
 - Nuôi trồng thủy sản -Culture of aquaproducts       11,45       14,12       14,46       15,18        15,68
 - Đánh bắt thủy sản - Fishing        20,15       18,69       20,47       20,70        19,28
 - Dịch vụ thủy sản  - Fishery services            -              -              -              -                -  
           

 

Số lần đọc: 1556
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan