Tin nóng
21.06.2013
SOWN AREA OF ANNUAL CROPS

                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Ha

  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 603.438 618.699 631.830 654.906 699.241
 I. Phân theo  thành phần kinh tế - By ownership          
   - Nhà nước - State 6.800 6.830       6.200       3.100       3.100
   - Tập thể, cá thể  - Collective, individual 596.638 611.869   625.630   651.806   696.125
 II. Phân theo loại cây- By kind of crops          
 1. Cây lương thực có hạt - Food crops 595.797 609.222 622.239 642.673 686.980
a. Lúa cả năm -  Annual paddy 595.797 609.203 622.182 642.625 686.924
 - Lúa Mùa  -  Winter paddy 45.185 59.966 62.236 62.166 54.442
 - Lúa Đông Xuân  - Winter - spring paddy 250.768 270.233 277.845 283.854 287.193
 - Lúa Xuân Hè  - Spring - summer paddy 12.498 3.016 2.859 5.695 7.333
 - Lúa Hè Thu  - Summer - autumn paddy 245.885 266.842 273.957 276.591 283.195
 - Lúa Thu Đông  - Autumn winter paddy 41.461 9.146 5.285 14.319 54.761
b. Bắp- Maize             -              19            57            48            56
 2. Cây chất bột có củ - Kind of tree round timber 1.442 1.847 1.940 2.321 956
  - Khoai lang - Sweet potatoes 947 827 1.020 1.543 758
 - Khoai mì - Cassava 495 1.020 920 778 198
 - Khoai khác - Others   -               -               -               -               -  
 3. Rau đậu các loại - Vegetables and beans of kinds 1.890 2.815 3.154 4.195 4.604
  - Rau các loại - Vegetable of kinds 1.865 2.790 3.117 4.019 4.523
  - Đậu các loại  - Beans 25 25 37 176 81
 4. Cây công nghiệp hàng năm
      Annual industrial crops
4.309 4.815 4.497 5.717 6.701
Trong đó : - Cói (lác) - Rush 550 950 1.033 1.205 2.266
  - Mía  - Sugar - cane 3.759 3.865 3.464 4.512 4.435
  - Các loại cây khác  - Others  -          -           -           -           -  
 5. Cây hàng năm khác - Others annual crops  -          -           -           -           -  
           

 

Số lần đọc: 1249
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan