Tin nóng
10.08.2013
REVENUES OF STATE BUDGET
           
    Triệu đồng - Million dongs
  2005 2008 2009 2010 Ước 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 2.510.427 3.712.107 4.527.138 6.170.261 6.314.368
 A. Thuế xuất nhập khẩu - Tax on export and import        57.720        36.828        34.151        10.892          7.500
 B. Các khoản thu nội địa - Domestic revenues   1.929.226   1.510.706   1.784.789   2.190.555   2.503.500
1. Thu phân theo TP kinh tế - By economic sector          
 - Nhà nước Trung ương - Central state        91.799      147.472      215.024      213.733      220.000
 - Nhà nước Địa phương - Local state        65.693      127.191      162.001      177.793      193.000
 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài & liên doanh
    Foreign investment
       58.638      117.400        71.831      114.188      142.000
 -  Khu vực ngoài Nhà nước - Non state sector      276.203      494.657      508.806      662.116      780.000
 - Các khoản thu khác - Other revenues   1.436.893      623.986      827.127   1.236.458   1.168.500
 2. Phân theo các loại thu - By kind of tax          
 - Thuế môn bài - Tax on licence        13.420        15.310        18.969        21.594        22.957
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Tax on special sales          1.650          2.600          2.974        88.153          3.552
 - Thuế giá trị gia tăng - Tax on VAT      311.444      635.176      714.415      907.214   1.080.171
 - Thuế thu nhập DN - Tax on enterprise      154.592      224.769      229.966      128.823      200.990
 - Thuế thu nhập cá nhân - Tax on high income eamers        27.699        46.370      122.545      188.563      274.100
 - Thuế sử dụng đất NN - Agricultural land use tax          1.712          1.384          1.468          1.340          1.200
 - Thuế nhà đất - Tax on houses and land          4.456        11.248        15.929        16.577        18.950
 - Phí và lệ phí  - Fees        28.133        50.090        72.035        75.885        41.000
 - Thu tiền sử dụng đất - Revenue on land use      250.485      284.361      334.268      363.725      483.000
 - Thu tiền bán nhà sở hữu NN -Revenue on houses sate          4.966        15.126          7.186        10.192        11.000
 - Lệ phí trước bạ - License tax        32.703        66.938        78.513        92.073      112.500
 - Các khoản thu khác - Other revenues      892.586      157.334      186.521      296.416      254.080
 C. Thu quản lý qua Ngân sách        667.307      820.829      856.627      816.000
  Xổ số kiến thiết - Revenue from lottery        360.581      410.003      420.003      410.000
 D. Thu trợ cấp NS cấp trên, thu viện trợ      523.481   1.441.675   1.887.369   3.112.187   2.987.368
 E. Thu khác          55.591               -                 -                 -  
           

 

Số lần đọc: 1623
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan