Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF FISHERY
(Theo giá thực tế - At current price)
    Triệu đồng - Million dongs
  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ
 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 4.255.996 8.654.010 9.873.909 12.003.030 17.954.275
    Chia ra - Of which           
 - Nuôi trồng thủy sản  - Culture of aquaproducts 1.542.048 3.723.972 4.087.557 5.078.195 8.051.028
 - Khai thác thủy sản  - Exploited fishery 2.713.948 4.930.038 5.786.352 6.924.835 9.903.247
 A. Chia theo cấp quản lý -  By type of management          
 - Trung Ương  - Central             -               -               -                 -                  -  
 - Địa phương - Local 4.254.551 8.654.010 9.873.909 12.003.030 17.954.275
 - Đầu tư nước ngoài  - Foreign investment       1.445             -               -                 -                  -  
 B. Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
 - Nhà nước  - State 20.617 94.051 15.833               -                  -  
 - Ngoài Nhà nước - Non - state 4.233.934 8.559.959 9.858.076 12.003.030 17.954.275
 - Đầu tư nước ngoài  - Foreign investment       1.445             -               -                 -                  -  
           

 

Số lần đọc: 1481
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan