Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF SUMMER - AUTUMN PADDY  
           
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL     245.885     266.842     273.957     276.591     283.195
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city     6.391     6.391     5.948     5.948     5.948
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town      -        -        -        -        -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District   18.200   29.957   34.035   11.138   13.182
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district   52.071   64.958   68.618   70.159   71.032
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district   36.660   36.186   36.176   36.655   36.655
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district   19.959   19.842   19.882   19.906   19.899
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district   43.426   43.280   43.732   43.925   43.928
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district   23.309   24.087   23.502   24.011   24.357
9. Huyện An Biên - An Bien  district   24.707   18.147   18.971   17.633   19.164
10. Huyện An Minh - An Minh  district     2.824     2.935     2.286     2.655     2.556
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district   18.338     9.662     9.570     9.266     9.244
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district          -            -            -            -            -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district          -            -            -            -            -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district          -     11.397   11.237   12.000   11.320
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district              -                -                -         23.295       25.910
           

 

Số lần đọc: 1401
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan