Tin nóng
07.08.2013
OUTCOME OF TOURISM
  2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ
2011
 - Doanh thu của cơ sở lưu trú (Triệu đồng)
    Turnover of accommodation establishments
      140,240       143,410       202,020       199,801       221,080       296,280
 - Doanh thu của cơ sở lữ hành (Triệu đồng)
     Turnover of travel agencies (Mill. Dongs)
        11,521         18,380         21,765         25,490         27,165         38,628
 - Số khách sạn và cơ sở lưu trú  (cơ sở)
   Number of hotels and accommodation establishments
            457             467             482             427             501             572
    Trong đó : Khách sạn - Of which : Hotel               81               84             124             146             166             170
 - Số phòng khách sạn, nhà nghỉ (Phòng)
    Number of rooms
          3,485           4,950           5,150           4,868           6,555           7,623
    Trong đó : Khách sạn - Of which : Hotel           1,574           1,795           2,595           2,050           2,500           2,590
 - Số giường khách sạn, nhà nghỉ (giường)
    Number of beds 
          6,827           7,960         11,260           9,390         11,050         12,810
    Trong đó : Khách sạn - Of which : Hotel           3,124           3,150           4,550           4,510           5,750           5,970
 - Số khách các cơ sở lưu trú  phục vụ (Lượt người)
   Number of visitors serviced by accommodation
      634,782       739,839       791,020       753,610       792,000       840,099
 + Khách trong nước - Domestic visitors       588,257       688,929       727,466       679,115       709,480       690,294
 + Khách quốc tế -  Foreign visitors          46,525         50,910         63,554         74,495         82,520       149,805
 - Số khách các cơ sở lữ hành  phục vụ (Người)
   Number of visitors serviced by travel agencies
        15,691         32,373         64,670         71,408         75,160       112,490
 + Khách trong nước - Domestic visitors         15,278         26,441         52,820         53,602         55,310         82,690
 + Khách quốc tế -  Foreign visitors                52           5,643         11,270         17,806         19,850         29,800
  Khách trong tỉnh đi du lịch nước ngoài
    Provincials travelling abroad
            361             289             580             650             780           1,050
 - Ngày khách lưu trú (ngày) - Resident days of visitor  1,245,415 1,064,402 1,216,703 1,188,020 1,275,100 1,365,920
 + Khách trong nước - Domestic visitors 1,148,030 970,910 1,100,393 1,051,460 1,120,830 1,200,670
 + Khách quốc tế -  Foreign visitors          97,385         93,492       116,310       136,560       154,270       165,250
             

 

Số lần đọc: 1661
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan