Tin nóng
07.08.2013
POOR HOUSEHOLDS IN 2011 DIVIDED BY ETHNIC GROUP
  Tổng số hộ nghèo
Total poor household
(household)
Chia ra - Of which
Kinh  Hoa Khơme Dân tộc khác
Vietnamese Chinese Cambodian Other
ethnics
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE          29.066         21.417        165       7.468 16
Chia ra - Of which           
1. Thành phố Rạch Giá - RachGia city               994              824          17          151 2
2.Thị  xã  Hà Tiên - HaTien Town               261              206            3            52 -
3. Huyện Kiên Lương - KienLuong District               258              183            2            73 -
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district            2.481           1.814            8          650 9
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district            1.763           1.621            1          141 -
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district            2.311           1.111          56       1.143 1
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district            4.127           2.788          14       1.325 -
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district            3.394           1.706          24       1.664 -
9. Huyện An Biên - An Bien  district            4.317           3.286            5       1.024 2
10. Huyện An Minh - An Minh  district            3.524           3.236            6          281 1
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district            2.184           1.806          16          361 1
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district               521              477          12            32  - 
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                 38                35  -               3  - 
14. Huyện U Minh Thượng - U M Thuong district            2.143           1.817  -           326  - 
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district               750              507            1          242  - 
           

 

Số lần đọc: 1628
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan