Tin nóng
07.08.2013
 INDEX OF TEACHERS AND PUPILS OF GENERAL EDUCATION 
          %

 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
*  Giáo viên (Người) -  TEACHERS (Persons)      102,35      103,30      102,82      101,92      101,23
  + Tiểu học  - Primary        99,61      102,52      104,34      104,00      102,40
   - Công lập  - Public          
  + Trung học cơ sở - Lower secondary school      102,78      103,07      100,35        99,61      100,41
   - Công lập  - Public      102,78      103,07      100,35        99,61      100,30
   + Trung học Phổ thông - Upper secondary school      112,82      106,82      103,59      100,05        98,77
   - Công lập  - Public          
*  Học sinh (HS) -  PUPILS  (pupils)        96,72        97,51        98,78        97,50        99,05
  + Tiểu học  - Primary        98,49        98,66      102,49      101,47        98,10
   - Công lập  - Public  …   …   …       101,46        98,13
  + Trung học cơ sở - Lower secondary school        92,14        95,18        94,63        94,33      100,89
   - Công lập  - Public        92,14        95,18        94,63        94,33      100,82
   + Trung học Phổ thông - Upper secondary school      101,94        98,74        94,29        88,48        99,00
   - Công lập  - Public  …   …   …         88,85        98,96
           

 

Số lần đọc: 1453
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan