Tin nóng
07.08.2013
INDEX OF SCHOOLS, CLASSES AND CLASSROOMS OF GENERAL EDUCATION
          %

 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
 * TRƯỜNG HỌC (trường) - SCHOOL (School)      104,02      102,85      101,38      101,75      100,19
  + Tiểu học  - Primary      105,30      103,24      102,79      102,37      100,33
   - Công lập  - Public      104,55      103,26      102,81      102,39      100,33
  + Trung học cơ sở - Lower secondary school      102,50      100,81      104,84        99,23        99,22
   - Công lập  - Public      102,50      100,81      104,84        99,23        99,22
  + Phổ thông cơ sở - Primary and lower secondary school      170,83      112,20        84,78      105,13      100,00
   - Công lập  - Public      170,83      112,20        84,78      105,13      100,00
   + Trung học Phổ thông - Upper secondary school        64,44        96,55        92,86      111,54        96,55
   - Công lập  - Public        55,56      100,00        96,00      112,50        96,30
   + Phổ thông trung học (cấp 2+3)
        Lower and Upper secondary school
     105,00      100,00      109,52        91,30      109,52
   - Công lập  - Public      105,00      100,00      109,52        91,30      104,76
 * LỚP HỌC (lớp) - CLASSES (Classes)        98,38      100,55        99,86        99,08        99,02
  + Tiểu học  - Primary        99,33      101,33      100,93      101,16        97,96
   - Công lập  - Public        99,38      101,33      100,93      101,15        97,96
  + Trung học cơ sở - Lower secondary school        94,45        98,79        97,87        96,58      101,22
   - Công lập  - Public        94,45        98,79        97,87        96,58      101,11
   + Trung học Phổ thông - Upper secondary school      104,22      100,51        98,39        91,91      100,56
   - Công lập  - Public      105,95      101,84      100,85        92,22      100,23
   * PHÒNG HỌC (phòng) - CLASSROOMS      101,10      106,95      104,90      102,73      103,49
  + Tiểu học  - Primary      101,04      108,65      105,90      101,66      101,33
   - Công lập  - Public      101,05      108,82      105,93      101,78      101,86
  + Trung học cơ sở - Lower secondary school      101,00        96,49      105,38      103,79      105,90
   - Công lập  - Public      101,00        96,49      105,38      103,79      105,76
   + Trung học Phổ thông - Upper secondary school      101,73      122,45        98,61      106,63      110,46
   - Công lập  - Public      103,11      124,64        99,68      108,02      107,81
           

 

Số lần đọc: 1375
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan