Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF PINEAPPLE
           
          Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL     70.947     88.667     80.230     89.593     93.593
Trong đó: Ngoài Nhà nước - Of which: Non state     69.389     85.547     75.351     84.555     93.417
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city         -           -           -           -           -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town             -               -               -               -               -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District       1.500       1.420       1.120       1.200     13.192
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district       5.178       6.528       8.571       8.055       7.455
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district             -               -               -               -               -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district     13.000     13.303     13.300     17.922     14.826
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district             -               -               -              28          176
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district     21.600     39.708     31.428     40.964     37.033
9. Huyện An Biên - An Bien  district             -               -               -               -               -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district       2.250          195             -              75             -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district     27.419     18.040     17.105     11.987     11.900
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district             -               -               -               -               -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district             -               -               -               -               -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district             -         9.473       8.706       9.362       9.011
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district             -               -               -               -               -  
           

 

Số lần đọc: 1327
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan