Tin nóng
06.08.2013
STRUCTURE OF GROSS OUTPUT OF FISHERY
 
    %
  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ
 2011
TỔNG SỐ - TOTAL      100,00      100,00      100,00      100,00      100,00
    Chia ra - Of which           
 - Nuôi trồng thủy sản  - Culture of aquaproducts        36,23        43,03        41,40        42,31        44,84
 - Khai thác thủy sản  - Exploited fishery        63,77        56,97        58,60        57,69        55,16
 A. Chia theo cấp quản lý -  By type of management          
 - Trung Ương  - Central              -                -                -                -                -  
 - Địa phương - Local        99,97      100,00      100,00      100,00      100,00
 - Đầu tư nước ngoài  - Foreign investment          0,03              -                -                -                -  
 B. Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
 - Nhà nước  - State          0,48          1,09          0,16              -                -  
 - Ngoài Nhà nước - Non - state        99,48        98,91        99,84      100,00      100,00
 - Đầu tư nước ngoài  - Foreign investment          0,03              -                -                -                -  
           

 

Số lần đọc: 1437
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan