Tin nóng
06.08.2013
AREA FOR FISH          
      Ha
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL        11.685         27.883         31.915         28.050         33.826
 - Nuôi ao đìa - Breeding in the pond          4.090           8.365           4.788           5.950         10.574
 - Nuôi đồng ruộng - Breeding in the rice field          7.595         19.518         27.127         22.100         23.252
   Chia huyện, thị, thành phố - By district          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city             120              159              186              187              200
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town               34                65                32                58                46
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District             243              875              687              733              853
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district             152              304              217              174              153
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district             378              773              459              426              144
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district             467              437              752              360              307
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district          3.077           7.136           8.815           4.337           4.586
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district             778              909           1.166           1.038              962
9. Huyện An Biên - An Bien  district          1.402           1.387           1.304           1.333           9.021
10. Huyện An Minh - An Minh  district          2.694           1.576                61              732              350
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district          2.340         10.066         14.000         14.500         14.995
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                -                  60                 -                   -                   -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                -                   -                   -                   -                   -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                -             4.136           4.236           4.142           2.140
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                -                   -                   -                  30                69
           

 

Số lần đọc: 1268
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan