Tin nóng
06.08.2013
 YIELDS FOR SHRIMP BREEDING (Shrimp breeding combined with rice
planting, and improved extensive shrimp breeding)
      ĐVT: Tạ/ha
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL              2,72              2,53              2,85              2,89              3,10
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city                 -                6,92                 -                   -                   -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town              2,05              2,33              2,11              2,05              2,50
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District              4,74              1,07              1,40              3,79              5,44
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district              1,84              1,25              1,06              0,97              1,75
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                 -                   -                   -                   -                   -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                 -                1,43              2,86              2,94              1,25
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                 -                8,89            11,76            11,67                 -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district              1,94              2,44              3,31              2,26              2,19
9. Huyện An Biên - An Bien  district              2,56              1,78              2,79              2,40              2,85
10. Huyện An Minh - An Minh  district              2,30              2,80              2,95              2,64              3,14
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district              3,08              2,98              3,23              3,30              3,50
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                 -                   -                   -                   -                   -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                 -                   -                   -                   -                   -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                 -                1,96              2,37              2,50              2,18
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                 -                   -                   -                8,32              1,10
           

 

Số lần đọc: 1345
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan