Tin nóng
25.06.2013
PHÂN THEO HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ (Tại thời điểm 30/12/2011)
CLASSES OF GENERAL EDUCATION IN 2011 - 2012
BY DISTRICTS  (As of annual 31 Dec.2011)
        Lớp - Classes
  Tổng số
Total
Chia ra - Of which
Tiểu học
Primary
Trung học
cơ sở
Lower secondary
Trung học
phổ thông
Upper secondary
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 10.124 6.566 2.656 902
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
1.093 624 296 173
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
223 129 66 28
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
420 268 119 33
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
1.055 686 296 73
5. Huyện Tân Hiệp
   Tan Hiep District
819 452 261 106
6. Huyện Châu Thành
   Chau Thanh District
861 565 245 51
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
1.246 831 313 102
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
794 541 195 58
9. Huyện An Biên
    An Bien District
831 614 170 47
10. Huyện An Minh
      An Minh District
768 565 166 37
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
619 419 148 52
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
596 349 168 79
13. Huyện Kiên Hải
     Kien Hai District
110 73 29 8
14. Huyện U MinhThượng
     U Minh Thuong District
486 329 124 33
15. Huyện Giang Thành
     Giang Thanh District
203 121 60 22
         

 

Số lần đọc: 1333
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan