Tin nóng
06.08.2013
 OUTPUT OF SHRIMP INDUSTRIALLY AND 
 SEMI-INDUSTRIALLY BRED
      Tấn - Tons
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL            3.586            8.423            9.529          11.494          13.668
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city                 -                   -                   -                   -                   -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town                   9                 -                   -                   -                   -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District            3.224            8.043            9.136            5.867            6.685
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district               155               120                 24                 20                   4
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                 -                   -                   -                   -                   -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                 -                   -                   -                   -                   -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                 -                   -                   -                   -                   -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district                 -                   -                   -                   -                   -  
9. Huyện An Biên - An Bien  district                 69                 96               110                 95                 29
10. Huyện An Minh - An Minh  district                 16                 25                 15                 12                   7
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district               113               139               244               210               120
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                 -                   -                   -                   -                   -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                 -                   -                   -                   -                   -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                 -                   -                   -                   -                   -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                 -                   -                   -              5.290            6.823
           

 

Số lần đọc: 1330
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan