Tin nóng
07.08.2013
EXPORT OF GOODS

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL (1.000 USD)   215.606   504.529   491.700   465.532   627.036
Phân theo hình thức xuất khẩu - By export  form          
Trực tiếp - Direct   207.942   399.180   324.008   359.725   486.351
Ủy thác - Mandatary       7.664   105.349   167.692   105.807   140.685
Phân theo khu vực kinh tế - By ownership          
  - Khu vực kinh tế trong nước - Domestic economic sector   213.226   502.285   490.286   464.688   627.036
  - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
    Foregin invested economic sector
      2.380       2.244       1.414          844             -  
Phân theo nhóm hàng - By group of goods          
 - Hàng nông sản  - Agricultural products   128.313   386.977   376.872   328.199   446.697
 - Hàng thủy sản - Marine products     80.363   108.900     94.774   116.538   154.647
 - Hàng lâm sản - Forest products             -               -               -               -               -  
 - Hàng hóa khác - Others       6.930       8.651     20.054     20.795     25.692
CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN (%)          
Tổng trị giá - Total     136,46     211,06       97,46       94,68     134,69
Phân theo hình thức xuất khẩu - By export  form          
Trực tiếp - Direct     142,71     217,35       81,17     111,02     135,20
Ủy thác - Mandatary       62,34     190,20     159,18       63,10     132,96
Phân theo khu vực kinh tế - By ownership          
  - Khu vực kinh tế trong nước - Domestic economic sector     136,80     213,73       97,61       94,78     134,94
  - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
    Foregin invested economic sector
    111,65       55,60       63,01       59,69             -  
Phân theo nhóm hàng - By group of goods          
 - Hàng nông sản  - Agricultural products     162,85     258,98       97,39       87,09     136,11
 - Hàng thủy sản - Marine products     109,90     126,73       87,03     122,96     132,70
 - Hàng lâm sản - Forest products             -               -               -           1,00         2,00
 - Hàng hóa khác - Others     113,74     234,45     231,80     103,70     123,55
CƠ CẤU (%)          
Tổng trị giá - Total     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00
Phân theo hình thức XK - By export form          
Trực tiếp - Direct       96,45       79,12       65,90       77,27       77,56
Ủy thác - Mandatary         3,55       20,88       34,10       22,73       22,44
Phân theo khu vực kinh tế - By ownership             -                   -    
  - Khu vực kinh tế trong nước - Domestic economic sector       98,90       99,56       99,71       99,82     100,00
  - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
    Foregin invested economic sector
        1,10         0,44         0,29         0,18             -  
Phân theo nhóm hàng - By group of goods             -          
 - Hàng nông sản  - Agricultural products       59,51       76,70       76,65       70,50       71,24
 - Hàng thủy sản - Marine products       37,27       21,58       19,27       25,03       24,66
 - Hàng lâm sản - Forest products             -               -               -               -               -  
 - Hàng hóa khác - Others         3,21         1,71         4,08         4,47         4,10
           

 

Số lần đọc: 1787
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan