Tin nóng
06.08.2013
YIELDS OF SUMMER - AUTUMN PADDY  
           
          Tạ / Ha - quintal/ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL         44,34         48,70         46,07         46,69         51,58
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city         51,64         44,60         41,79         44,64         52,38
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town               -                 -                 -                 -                 -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District         44,64         46,48         41,59         42,17         49,58
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district         45,00         47,30         43,80         43,98         48,96
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district         52,10         61,77         57,45         54,63         55,61
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district         41,96         40,10         45,96         46,95         53,31
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district         41,73         52,58         50,08         50,31         54,39
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district         45,00         45,13         46,67         47,35         51,86
9. Huyện An Biên - An Bien  district         39,50         41,86         41,08         43,50         51,64
10. Huyện An Minh - An Minh  district         35,32         40,50         26,09         44,70         44,55
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district         39,98         42,11         40,93         43,73         51,27
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district               -                 -                 -                 -                 -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district               -                 -                 -                 -                 -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district               -           49,63         39,24         42,06         50,21
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district               -                 -                 -           43,49         48,87
           

 

Số lần đọc: 1329
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan