Tin nóng
06.08.2013
YIELDS OF SUGAR - CANE
           
          Tạ/Ha - quintal/ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL          449          546          666          803          707
Trong đó: Ngoài Nhà nước - Of which: Non state          449          546          666          803          707
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city             -               -               -               -               -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town             -               -               -               -               -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District          446             -               -               -               -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district             -            500          500          500          550
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district             -               -            600             -               -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district          516            80          570          580             -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district          350             -            600             -               -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district          317          450          751       1.045          846
9. Huyện An Biên - An Bien  district          547          582          550          570          518
10. Huyện An Minh - An Minh  district          400          470          550          480             -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district          626          645          649          700          540
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district             -               -               -               -               -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district             -               -               -               -               -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district             -            711          650          730          697
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district             -               -               -               -               -  
           

 

Số lần đọc: 1339
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan