Tin nóng
07.08.2013
TURNOVER OF TRAVELLING BY TYPES OF OWNERSHIP (At current prices)

 

  2007 2008 2009 2010 Sơ bộ
2011
TỔNG SỐ - TOTAL (Triệu đồng - Mill. Dongs)      18.380      21.765      25.490      27.165      38.628
    - Kinh tế Nhà nước - State      13.445      10.560      11.450      12.200             -  
 - Kinh tế  ngoài nhà nước -  Non-state        4.935      11.205      14.040      14.965      38.628
   + Tập thể - Collective             -               -               -               -               -  
   + Tư nhân - Private        4.935      10.750      13.510      14.400      37.170
   + Cá thể - Household             -             455           530           565        1.458
 - Vốn đầu tư nước ngoài - Foreign investment             -               -               -               -               -  
CƠ CẤU (%) - STRUCTURE (%)      100,00      100,00      100,00      100,00      100,00
    - Kinh tế Nhà nước - State        73,15        48,52        44,92        44,91             -  
 - Kinh tế  ngoài nhà nước -  Non-state        26,85        51,48        55,08        55,09      100,00
   + Tập thể - Collective             -               -               -               -               -  
   + Tư nhân - Private        26,85        49,39        53,00        53,01        96,23
   + Cá thể - Household             -            2,09          2,08          2,08          3,77
 - Vốn đầu tư nước ngoài - Foreign investment             -               -               -               -               -  
           

 

Số lần đọc: 1599
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan