Tin nóng
06.08.2013
   YIELDS FOR FISH          
      ĐVT: Tạ/ha
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2010
TỔNG SỐ - TOTAL          12,33           15,69           16,21           16,42           13,72
 - Nuôi ao đìa - Breeding in the pond          
 - Nuôi đồng ruộng - Breeding in the rice field          
   Theo huyện, thị, thành phố - By district          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city            8,08           29,31           29,78           33,80           32,50
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town          18,24             7,69           65,63           33,28           62,61
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District          12,47           22,91           15,28           19,70           25,08
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district          29,93           15,00           14,33           13,79           47,52
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district          27,72         132,25         250,96         164,13         244,65
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district          25,89           68,81           68,48         102,64         140,91
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district          26,82           28,58           25,02           40,02           36,43
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district          13,11           21,32           20,75           37,68           62,66
9. Huyện An Biên - An Bien  district            4,78             3,77             4,03           14,41             1,40
10. Huyện An Minh - An Minh  district            1,40             1,26             3,44             0,96           23,20
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district            3,91             1,18             4,55             5,22             4,79
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                -               5,83                 -                   -                   -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                -                   -                   -                   -                   -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                -               7,90             3,01             3,51             7,06
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                -                   -                   -           122,33           56,52
           

 

Số lần đọc: 1252
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan